Державне підприємство запрошує на роботу:

  • Хіміків-аналітиків

Вимоги: вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією хіміка-аналітика II категорії — не менше 2 років.

Повинен знати: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування в галузі насінництва, перспективи технічного розвитку виробництва, порядок здійснення сертифікації та експертизи насіння, садивного матеріалу та сільськогосподарської продукції, вимоги до якості сировини, що відбирається для проб, діючі державні та міжнародні стандарти, технічні умови, технічні вимоги, що використовуються для здійснення посадових повноважень, обладнання лабораторії та його експлуатація, державні стандарти на насіння і садивний матеріал.

  • Інженерів із забезпечення системи якості

Вимоги: вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр) та стаж роботи за спеціальністю не менше 1 року.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю послуг; методи планування підвищення та контролю якості послуг; чинні в галузі і на підприємстві стандарти і технічні умови; міжнародні стандарти відповідно до сфери діяльності Підприємства; порядок з оцінки відповідності та проведення сертифікації; порядок пред’явлення і розгляду рекламацій; основи менеджменту, адміністративного менеджменту, організації праці, стандартизації та сертифікації, метрології, управління якістю.

  • Інженерів-лаборантів

Вимоги: вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стаж роботи за спеціальністю не менше 2 років, підтверджений здатністю виконання випробувань за прийнятими стандартами.

Повинен знати: закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», інші нормативно-правові акти України, що стосуються діяльності випробувальної лабораторії, ДСТУ/IEC 17025:2006, настанови з якості, документи сиcтеми управління якістю (надалі – СУЯ), внутрішні локальні акти Держцентру.

  • Техніків-лаборантів

Вимоги: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Повинен знати: основні вимоги, що містяться в законодавстві, яке регулює діяльність ВЛ: закони та інші нормативно-правові акти, розпорядження, накази, методичні, нормативні, організаційно-розпорядчі та інші документи, стандарти, інструкції, керівні матеріали щодо проведення лабораторних досліджень, згідно напрямків діяльності ВЛ; правила та порядок використання засобів вимірювальної техніки та виробничого устаткування, принципи роботи та правила їх безпечної експлуатації; вимоги до оформлення та ведення технічної ті іншої документації на проведені лабораторні дослідження; порядок документального оформлення і відображення результатів маркування та калібрування лабораторного обладнання; основи трудового законодавства та охорони праці, техніки безпеки, правила виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила експлуатації устаткування і обладнання лабораторії; порядок приймання устаткування в експлуатацію; трудове законодавство; законодавство України з охорони праці.

  • Економістів

Вимоги: вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стаж роботи за спеціальністю не менше 1 року.

Повинен знати: законодавчі та нормативно-правові акти, методичні матеріали з планування, обліку та аналізу діяльності підприємства; організацію планової роботи; порядок розроблення стратегічних і річних фінансових планів господарсько-фінансової діяльності підприємства; планово-облікову документацію; порядок розроблення нормативів матеріальних, трудових і фінансових витрат; методи економічного аналізу та обліку показників діяльності підприємства і його підрозділів; правила оформлення матеріалів для укладання договорів; організацію оперативного і статистичного обліку; економіку, організацію праці та управління на підприємстві; можливості застосування обчислювальної техніки для здійснення техніко-економічних розрахунків і аналізу господарської діяльності підприємства, правила її експлуатації.

  • Бухгалтерів

Вимоги: вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стаж роботи за спеціальністю не менше 1 року.

 Повинен знати: закони України, укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової служби України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства; положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання фінансової звітності, а також методичні документи міністерства та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку; порядок оформлення операцій і організацію документообігу за розділами обліку, форми та порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей; план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю; правила проведення інвентаризацій активів та зобов’язань; економіку, організацію виробництва, праці та управління; податкову справу; основи цивільного права; трудове, фінансове, господарське законодавство.

-Інженера з комп’ютерних систем ІІ категорії

-Інженера з програмного забезпечення комп’ютерів

Вимоги: вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стаж роботи за спеціальністю не менше 1 року.

 Повинен знати: засоби збирання, передавання та оброблення інформації про діяльність Підприємства;технічні характеристики та конструктивні особливості, призначення й режими роботи основного і комплектуючого устаткування, навички роботи та правила експлуатації комп’ютерної техніки; основи програмування інформаційних баз даних, перспективи і напрями розвитку програмної бази та комп’ютерної техніки; методи і технічні засоби, що використовуються для забезпечення працездатності комп’ютерної та оргтехніки.

Місце роботи:

— м.Київ;

 -Тернопільська область (технік-лаборант ГМО)

Резюме із зазначенням бажаного рівня з/п направляти на: dp_kadry@ukr.net