Увага! Поновлено продаж «Атласу бур’янів» та посібника «Домішки та хвороби зернових культур»

ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» поновлює продаж «Атласу бур’янів» та посібника «Домішки та хвороби зернових культур».

«Атлас бур’янів» містить перелік бур’янів, які поширені на території України і більшість із яких може засмічувати культурні насадження. Він ілюстрований зображенням рослин бур’янів та їх насінням.

У посібнику «Домішки та хвороби зернових культур» йдеться про такі зернові культури як гречка, жито, кукурудза, овес, просо, пшениця, сорго, ячмінь. Домішки та хвороби зернових культур представлені з огляду на зручність для їх ідентифікації та виділення, опираючись на багаторічний практичний досвід з лабораторних випробувань авторів цього посібника.

Комплект із Атласу та Посібника буде корисним для спеціалістів сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання, працівників аграрної сфери, приватних лабораторій тощо.

За більш детальною інформацією щодо замовлення примірників та ціни звертайтеся до відділу матеріально-технічного постачання ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції»:

Тел. – 063 898 32 13, поштова адреса – dp_zakupivli@ukr.net ;

063 425 53 19 – Філонюк Тарас Олегович;

068 424 21 22 – Скиба Володимир Михайлович.

 

Державне підприємство запрошує на роботу:

 • Хіміків-аналітиків

Вимоги: вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією хіміка-аналітика II категорії — не менше 2 років.

Повинен знати: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування в галузі насінництва, перспективи технічного розвитку виробництва, порядок здійснення сертифікації та експертизи насіння, садивного матеріалу та сільськогосподарської продукції, вимоги до якості сировини, що відбирається для проб, діючі державні та міжнародні стандарти, технічні умови, технічні вимоги, що використовуються для здійснення посадових повноважень, обладнання лабораторії та його експлуатація, державні стандарти на насіння і садивний матеріал.

 • Інженерів із забезпечення системи якості

Вимоги: вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр) та стаж роботи за спеціальністю не менше 1 року.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю послуг; методи планування підвищення та контролю якості послуг; чинні в галузі і на підприємстві стандарти і технічні умови; міжнародні стандарти відповідно до сфери діяльності Підприємства; порядок з оцінки відповідності та проведення сертифікації; порядок пред’явлення і розгляду рекламацій; основи менеджменту, адміністративного менеджменту, організації праці, стандартизації та сертифікації, метрології, управління якістю.

 • Інженерів-лаборантів

Вимоги: вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стаж роботи за спеціальністю не менше 2 років, підтверджений здатністю виконання випробувань за прийнятими стандартами.

Повинен знати: закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», інші нормативно-правові акти України, що стосуються діяльності випробувальної лабораторії, ДСТУ/IEC 17025:2006, настанови з якості, документи сиcтеми управління якістю (надалі – СУЯ), внутрішні локальні акти Держцентру.

 • Техніків-лаборантів

Вимоги: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Повинен знати: основні вимоги, що містяться в законодавстві, яке регулює діяльність ВЛ: закони та інші нормативно-правові акти, розпорядження, накази, методичні, нормативні, організаційно-розпорядчі та інші документи, стандарти, інструкції, керівні матеріали щодо проведення лабораторних досліджень, згідно напрямків діяльності ВЛ; правила та порядок використання засобів вимірювальної техніки та виробничого устаткування, принципи роботи та правила їх безпечної експлуатації; вимоги до оформлення та ведення технічної ті іншої документації на проведені лабораторні дослідження; порядок документального оформлення і відображення результатів маркування та калібрування лабораторного обладнання; основи трудового законодавства та охорони праці, техніки безпеки, правила виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила експлуатації устаткування і обладнання лабораторії; порядок приймання устаткування в експлуатацію; трудове законодавство; законодавство України з охорони праці.

 • Економістів

Вимоги: вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стаж роботи за спеціальністю не менше 1 року.

Повинен знати: законодавчі та нормативно-правові акти, методичні матеріали з планування, обліку та аналізу діяльності підприємства; організацію планової роботи; порядок розроблення стратегічних і річних фінансових планів господарсько-фінансової діяльності підприємства; планово-облікову документацію; порядок розроблення нормативів матеріальних, трудових і фінансових витрат; методи економічного аналізу та обліку показників діяльності підприємства і його підрозділів; правила оформлення матеріалів для укладання договорів; організацію оперативного і статистичного обліку; економіку, організацію праці та управління на підприємстві; можливості застосування обчислювальної техніки для здійснення техніко-економічних розрахунків і аналізу господарської діяльності підприємства, правила її експлуатації.

 • Бухгалтерів

Вимоги: вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стаж роботи за спеціальністю не менше 1 року.

 Повинен знати: закони України, укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової служби України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства; положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання фінансової звітності, а також методичні документи міністерства та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку; порядок оформлення операцій і організацію документообігу за розділами обліку, форми та порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей; план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю; правила проведення інвентаризацій активів та зобов’язань; економіку, організацію виробництва, праці та управління; податкову справу; основи цивільного права; трудове, фінансове, господарське законодавство.

-Інженера з комп’ютерних систем ІІ категорії

-Інженера з програмного забезпечення комп’ютерів

Вимоги: вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стаж роботи за спеціальністю не менше 1 року.

 Повинен знати: засоби збирання, передавання та оброблення інформації про діяльність Підприємства;технічні характеристики та конструктивні особливості, призначення й режими роботи основного і комплектуючого устаткування, навички роботи та правила експлуатації комп’ютерної техніки; основи програмування інформаційних баз даних, перспективи і напрями розвитку програмної бази та комп’ютерної техніки; методи і технічні засоби, що використовуються для забезпечення працездатності комп’ютерної та оргтехніки.

Місце роботи:

— м.Київ;

 -Тернопільська область (технік-лаборант ГМО)

Резюме із зазначенням бажаного рівня з/п направляти на: dp_kadry@ukr.net

ЗМІНА ЮРИДИЧНОЇ АДРЕСИ!

Повідомляємо, що юридична адреса Державного підприємства «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» змінено на  вул. ЯНУША КОРЧАКА, 9/12, м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03190

До уваги аудиторів із сертифікації!

До уваги аудиторів із сертифікації, що провадять свою діяльність як незалежні експерти! Державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» запрошує до співпраці та повідомляє

Відповідно до ст. 182 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом, має право здійснювати у сфері насінництва та розсадництва:

визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу та видачу актів польового оцінювання;

відбір проб;

брати участь у маркуванні партій насіння і садивного матеріалу.

Роботи з визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу (польове оцінювання) категорій добазового і базового насіння та категорій вихідного і базового садивного матеріалу проводить виключно аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який є посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери його управління, а роботи із визначення сортових якостей інших категорій можуть проводити будь-які аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори), за умови вибіркового оцінювання таких робіт аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який є посадовою особою відповідного центрального органу виконавчої влади чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери управління такого органу.

Відповідно до пунктів 10 та 11 Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, в заявці на проведення сертифікації вказується  інформація про обраного аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) у разі можливості проведення польового оцінювання аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить діяльність як незалежний експерт. Орган із сертифікації розглядає заявку, проводить перевірку документів та не пізніше десяти робочих днів після отримання заявки приймає рішення щодо можливості виконання робіт із сертифікації і надає заявнику повідомлення, в якому відповідно до поданої заявки зазначаються аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) (залежно від категорії насіння і садивного матеріалу), який буде проводити польове оцінювання посівів, відбір проб, а також інші умови, що пов’язані з проведенням сертифікації.

До відома! Незалежний експерт — фізична особа, яка здійснює незалежну від інших професійну діяльність, має спеціальні знання і навики, відповідний рівень кваліфікації, що підтверджені компетентними органами, та на замовлення здійснює експертизу,  відповідає перед заявником за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій відповідно до вимог завдання заявника на проведення експертизи і не є автором, дослідником об’єкта експертизи, будь-яким чином не пов’язаний з об’єктом експертизи та за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

 На сьогодні, відповідно до законодавства, єдиним органом з оцінки відповідності, уповноваженим на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва з правом видачі сертифікатів на сортові якості насіння і садивного матеріалу є Орган сертифікації Державного підприємства «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції».

Компетентність органу сертифікації підтверджена Рішенням Національного агентства з акредитації України та атестатом про акредитацію №1О328 від 31.10.2017.

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг» передбачено, що орган з оцінки відповідності зобов’язаний вживати заходів, щодо залучення, в процесі виконання робіт із сертифікації, штатних працівників органу з сертифікації а також осіб, які працюють за індивідуальними контрактами або угодами, що забезпечують управлінський контроль за ними та виконання ними систем/процедур органу з сертифікації. Крім того, Орган з сертифікації повинен вимагати від осіб, залученого до процесу сертифікації, підписати контракт або інший документ щодо роботи, відповідно до якого він зобов’язується дотримуватись правил і процедур щодо сертифікації, конфіденційності, неупередженості, незалежності від комерційних та інших інтересів.

Враховуючи зазначене, для залучення Підприємством до процесу виконання робіт із сертифікації аудитора із сертифікації, який провадить діяльність як незалежний експерт, аудитору із сертифікації необхідно звернутись до Підприємства для укладання договору про співпрацю.

Для укладення договору, аудитору із сертифікації, який провадить діяльність як незалежний експерт необхідно подати до Підприємства наступні документи:

відомості із Державного реєстру фізичних осіб — платників податків;

копію довідки про взяття на облік згідно із статтями 63 та 65 Податкового кодексу України;

До вдома! Відповідно до ст. 178 Податкового кодексу України,. особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, зобов’язані стати на облік у контролюючих органах за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік згідно із статтею 65 цього Кодексу.

копію Свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);

інформацію щодо поштової та юридичної адрес, засобів зв’язку та банківських реквізитів для здійснення взаєморозрахунків.

Інформацію необхідно надіслати на адресу Підприємства: 03190, м. Київ,
вул. Януша Корчака, 9/12.

СПІЛЬНА НАРАДА

Двадцять першого травня 2020 року відбулася спільна нарада за участю представників Мінекономіки, Американської торгівельної палати, асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), Насіннєвої асоціації України, Асоціація «Українське насіннєве товариство» та ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». Під час зустрічі обговорювались питання щодо:

 • Плану реформування підприємства;
 • Порядку співпраці між підприємством та аудиторами із сертифікації, що провадять свою діяльність як незалежні експерти ;
 • Необхідності змін до нормативно-правових актів у сфері насінництва;

ЗАПУСК ІНТЕРАКТИВНОЇ КАРТИ!

До уваги суб’єктів насінництва! Державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» повідомляє про запуск нової інтерактивної карти з інформацією про обласні філії Підприємства, розміщення акредитованих лабораторій та взаємодію між ними. З картою можна ознайомитись в розділі «Контакти» або за посиланням https://dpcenter.org.ua/kontakty/ 

Відбулася провідна конференція року ВГО «Українська горіхова асоціація» за темою «Практика створення та обслуговування рентабельних горіхових садів».

19 липня 2019 року в місті Херсон в рамках виставки «Agroport south Kherson»  в продовження Українського галузевого проекту під загальною назвою «МІЛЬЙОНЕР З ГОРІШКА. Розвиток горіхового бізнесу» відбулася провідна конференція року ВГО «Українська горіхова асоціація» за темою «Практика створення та обслуговування рентабельних горіхових садів. Горіх, фундук чи мигдаль – куди дме вітер?». На запрошення організаторів заходу представники ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» взяли участь в її роботі.

Розпочалася робота конференції виступом в.о. міністра АПК України Ольги Трофімцевої, яка зазначила, що горіхівництво на сьогодні є найбільш експортно-орієнтованим напрямком садівництва України, відмітила стрімке зростання площ насаджень горіхових культур в Україні підвищення рентабельності яких тісно пов’язане з їх якістю, розповіла про напрямки підтримки галузі з коштів бюджету та закликала учасників конференції вносити пропозиції щодо раціонального цільового використання державних коштів, виділених на підтримку галузі садівництва.

Після виступу міністра віце-президент ВГО «Українська горіхова асоціація» Генадій Юдін наголосив на важливість якості садивного матеріалу для створення рентабельних насаджень горіхоплідних культур та надав слово в.о. директора ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» Сєдову Олександру, який привітав учасників конференції, розповів про співпрацю горіховодів з ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції», ознайомив їх з напрямками роботи Органу сертифікації, висвітлив перелік послуг, які надаються виробникам та закликав розсадницькі господарства та імпортерів до співпраці з метою визначення відповідності сортової та товарної якості садивного матеріалу та підтвердження її шляхом сертифікації. Побажав плідної роботи учасникам конференції.

Наступне слово було надане агроному-інспектору Органу сертифікації Удовиченко Валентині для виступу за темою «Вимоги до сортових сертифікованих саджанців та оцінка їх відповідності. Як відрізнити сортові сертифіковані саджанці при їх покупці». В своєму виступі фахівець надала інформацію щодо процесу проведення сертифікації українського та імпортованого матеріалу, визначила особливості сортової та товарної сертифікації горіхоплідних культур, надала інформації щодо вірусних хвороб, їх шкодочинності, методів діагностики та візуальної симптоматики в розсадниках та плодових насадженнях, відповіла на запитання учасників.

Ми сподіваємось, що інформація, надана представниками ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» була цікава та корисна для горіховодів, спонукає їх до подальшої співпраці та допоможе у створенні високорентабельних українських горіхових садів.

Проект Наказу Мінагрополітики від 11 червня 2019

Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі

Відповідно до статті 7 Закону України «Про насіння і садивний матеріал», підпунктів 191, 192 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), та з метою виконання пункту 69 Розділу 3 Всеохоплюючої Стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р, та пунктів 331, 332, 1121, 1122 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні вимоги у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі, що додаються.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра                                                                                     О. Трофімцева

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі» 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі» (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.

Проект наказу розроблений відповідно до Закону України «Про насіння і садивний матеріал», та з метою виконання пункту 69 Розділу 3 Всеохоплюючої Стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228, зокрема адаптації вітчизняних стандартів до вимог положень Виконавчої директиви Комісії 2014/20/ЄС від 6 лютого 2014 року про визначення класів базової та сертифікованої насіннєвої картоплі та умов та позначень, що застосовних до таких класів, Виконавчої директиви Комісії 2014/21/ЄС від 6 лютого 2014 року про визначення умов мінімальності та класів Союзу добазової насіннєвої картоплі та Директиви Ради 2002/56/ЄС від 13 червня 2002 року про торгівлю насіннєвою картоплею.

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ «Регуляторна політика»).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011, e-mail: taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна, тел./факс: 279-27-04.

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України                                                                           В. Топчій

З додатками до цього документу можна ознайомитись за посиланням:
https://minagro.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-vimog-u-sferi-nasinnictva-shchodo-zberezhennya-sortovih-ta-posivnih-yakostej-nasinnyevoyi-kartopli

На «Агро-2019» презентовано новий стандарт на пшеницю та обговорено його особливості

В рамках виставки «АГРО-2019» за участі заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова було презентовано новий стандарт ДСТУ 3768:2019 «Пшениця. Технічні умови», який вводиться в дію 10 червня 2019 року до початку нового маркетингового року 2019/2020. Одночасно скасовується стандарт ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» (наказ ДП «УкрНДНЦ» № 133).

До участі у презентації були запрошені представники Мінагрополітики, Держпродспоживслужби та усі суб’єкти ринку зерна – Української Зернової Асоціації; Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська Аграрна Конфедерація»; Громадської Спілки «Аграрний Союз України»; ТОВ «НІБУЛОН»; Громадської Спілки «Борошномели України»; Всеукраїнської асоціації пекарів; Об’єднання «УКХЛІБПРОМ»; Європейської Бізнес Асоціації; Американської Торгівельної Палати в Україні.

Метою стандарту є оптимізація та удосконалення нормативної бази у сферах виробництва, заготівлі, зберігання, переробки, торгівлі та визначення якості зерна пшениці м’якої та твердої на продовольчі і непродовольчі потреби відповідно до структури її вирощування в Україні.

«При розробці нового стандарту на пшеницю ми намагались знайти компроміс та врахувати інтереси усіх учасників зернового ринку. Сьогодні наша мета – роз’яснити суб’єктам господарювання, як правильно та якомога простіше адаптуватися до нових правил, а також надати їм конкретні рекомендації з класифікації партій пшениці урожаю попередніх років, які на даний час зберігаються, але будуть відвантажуватися в 2019/2020 МР», — прокоментувала Олена Ковальова.

Так, Мінагрополітики та Держпродспоживслужба рекомендують суб’єктам господарювання, які здійснюють приймання, зберігання, переробку, відвантаження зерна пшениці урожаю минулих років, які на даний час зберігаються, але будуть відвантажуватися в 2019/2020 МР, до початку заготівлі зерна урожаю 2019 року всі партії зерна урожаю попередніх років повинні бути переважені (проінвентаризовані), а результати оформлені актами зачистки. Не рекомендується об’єднання особових рахунків зерна нового й старого врожаїв, які не були переважені (проінвентаризовані).

При цьому допускається об`єднання партій зерна врожаю попередніх років, однорідних за якісними показниками (станом вологості та засміченості, іншими класоутворюючими показниками якості), крім зерна, закладеного в державний резерв.

Разом з цим, не підлягають об’єднанню партії «здорового» зерна врожаю поточного року із зерном врожаю попередніх років, що піддавалося фумігації або самозігріванню.

Довідково:

Що змінилось у новому стандарті:

 1. Скорочення загальної кількості класів на зерно пшениці м’якої.  Таким чином, маємо усього 4 класи, з них — 3 призначаються для використання на продовольчі потреби, 1 — на непродовольчі цілі, а також для торгівлі (експортування).

Зерно, яке не відповідає жодному класу, визначається як нестандартне з можливістю доведення до кращих категорії за допомогою відповідних технологій підробітку.

 1. Визначення класоутворюючих показників та параметрів якості зерна.

Від представників компаній переробної галузі, які займаються виробництвом борошна хлібопекарського та хлібобулочних виробів, особлива увага надається показникам, пов’язаним з хлібопекарськими властивостями зерна – вмістом білка, клейковини. Уперше до стандарту, пропонується ввести показник вмісту зерен, пошкоджених клопом-черепашкою, а у якості рекомендованого — значення сили борошна.

Стандарт є обов’язковим. Новий стандарт можна придбати у Національному органі стандартизації ДП «УкрНДНЦ» (м. Київ) та регіональних відділеннях центрів метрології і стандартизації.

Прес-служба Мінагрополітики